CHÍNH SÁCH

VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG

CÁC CHÍNH SÁCH TỔNG THỂ CỦA CHÚNG TÔI

PHẠM VI
Freebee process, manufacture and trade raw materials and chemicals for various industries including the abrasive, foundry, steel, cement and aluminium industries.

Chúng tôi tập trung vào chất lượng nhất quán, tuân thủ các yêu cầu của khách hàng trong tất cả các quy trình

CÁC CHÍNH SÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi làm việc theo cách an toàn và lành mạnh với môi trường, tìm cách giảm thiểu tác động đến môi trường trong tất cả các quy trình

Chúng tôi cam kết tư duy phòng ngừa và liên tục tìm kiếm cải tiến trong tất cả các quy trình

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI